Pravidla pro lezení v pískovcových oblastech Broumovska

Dne 21. května 1998 schválilo Ministerstvo životního prostředí ČR členům ČHS výjimku pro horolezeckou činnost v NPR Broumovské stěny a NPR Adršpašsko-teplické skály Rozhodnutí se uděluje za následujících podmínek:
 1. výjimka platí pro členy ČHS, pro členy členských organizací U.I.A.A. a pro adepty horolezeckého sportu, kteří sice nejsou členy uvedených organizací, ale jsou doprovázeni alespoň jedním členem ČHS, mající horolezeckou kvalifikační třídu cvičitel, instruktor nebo lektor. Ti všichni jsou dále označováni jako ?horolezci?.
 2. Horolezecká činnost v NPR Broumovské stěny a NPR Adršpašsko-teplické skály je povolena v období od 1. května do 31. října nebo v období od 1. července do 31. října v oblastech vymezených a popsaných v příloze tohoto rozhodnutí a zakreslených do mapky území, která je také přílohou tohoto rozhodnutí. (Pozn.: mapky zde nejsou pro nedostatek místa uveřejněny - budou vyvěšeny v nástěnce ČHS u vchodu do skal.) Na velkém vodopádu v Adršpašském skalním městě je povoleno též lezení na vodním ledu.
 3. Oblasti vymezené pro horolezeckou činnost vyznačí členové ČHS v terénu horolezeckými značkami.
 4. Při horolezecké činnosti není povoleno:
 • jakkoliv poškozovat a úmyslně měnit povrch skal (dřít skálu při manipulaci s lanem, rýt či vysekávat chyty apod.),
 • používat jistící pomůcky porušující skálu (např. vklíněnce, frandy, hexentry); k zajištění mezi kruhy lze používat pouze smyčky,
 • bez souhlasu Správy CHKO Broumovsko (dále jen Správy CHKO) a majitele pozemku odstraňovat na skalách dřeviny nebo uvolněné kameny,
 • lézt na mokrém pískovci,
 • lézt v obuvi s tvrdou podrážkou poškozující pískovec (např. vibram),
 • používat magnézium,
 • slaňovat pomocí stromů či keřů bez osazení trvalé smyčky.
 1. Horolezci jsou povinni:
 • prokázat se oprávněným kontrolním orgánům platným členským průkazem organizací uvedených v bodě č.1.,
 • užívat k přístupu ke skalám turistické cesty nebo cesty vyznačené se souhlasem Správy CHKO; nejsou-li tyto cesty vyznačeny, volit přístup tak, aby nedocházelo k poškození povrchu půdy a její následné erozi,
 • chovat se šetrně ke všem složkám rezervace a zachovávat klid,
 • oznamovat Správě CHKO nebo správci zahnízdění ptáků.
 1. ČHS bude na základě dohody se Správou CHKO a majiteli pozemků provádět úpravy a zpevňování přístupových cest a zajišťovat je proti erozi a sesuvu.
 2. ČHS jmenoval správcem pro výše uvedené oblasti pana Václava Brucknera, bytem v Dolním Adršpachu, Pod Křížovým vrchem 1/8.
 3. tato výjimka platí do 31. října 2002, kdy bude provedeno vyhodnocení vlivu horolezecké činnosti na NPR a podle zjištěných výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu v předmětné věci.© 1999-2015 Netinvent studio, s.r.o.
Partnerem stránek je Toma natura

Zavřít obrázek